Noteikumi

BUBOO iepirkšanās noteikumi


I. Vispārējie noteikumi

1.BUBOO iepirkšanās noteikumi ir spēkā iepērkoties BUBOO interneta veikalā buboo.eu.

2.BUBOO patur tiesības mainīt iepirkšanās noteikumus pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Pirkumam tiek piemēroti tie noteikumi, kas ir bijuši spēkā uz pasūtījuma izdarīšanas brīdi.

3. Klients nevar izveidot pasūtījumu, kamēr nav iepazinies ar BUBOO elektroniskās iepirkšanās noteikumiem. Visos gadījumos tiek pieņemts, ka klients ir iepazinies ar elektroniskās iepirkšanās noteikumiem un tiem piekrīt, ja pirms pasūtījuma apstiprināšanas klients apstiprina savu iepazīšanos ar noteikumiem nospiežot “Piekrītu”. Gadījumos, ja klients tikai daļēji piekrīt vai pilnībā nepiekrīt noteikumiem, klienta pienākums ir atteikties no sava pasūtījuma, pretējā gadījumā tiek pieņemts, ka klients ir iepazinies ar iepirkšanās noteikumiem un ar tiem pilnībā piekrīt.

4. BUBOO nekādā veidā nav atbildīgs par nekāda veida zaudējumiem, kas radušies klienta vainas dēļ un ja klients nav ņēmis vērā viņam sniegtās rekomendācijas un norādes par klienta atbildību, kā arī, ja klients nav iepazinies ar elektroniskās iepirkšanās noteikumiem, lai gan klientam ir bijusi nodrošināta tāda iespēja.


II. Privātuma politika

1.Lai pasūtītu un iegādātos preces BUBOO veikalos, klienta pienākums vispirms ir reģistrēties BUBOO interneta vietnē. Reģistrēšanās notiek ievadot savu lietotāja vārdu un paroli. BUBOO apstiprina, ka reģistrācijas fakts automātiski nenozīmē, ka klientam tiks sūtīti informatīvi paziņojumi, izņemot tos, kas tieši saistīti un svarīgi preču pasūtījumam un piegādei. Klientam ir nodrošināta iespēja izvēlēties vai klients vēlas saņemt citus informatīvos paziņojumus no BUBOO.

2. Veicot pasūtījumu, klientam jānorāda sekojoši preču piegādes nodrošināšanai svarīgi dati: klienta vārds; uzvārds; preču piegādes adrese; telefona numurs; citi piegādes nodrošināšanai būtiski dati. BUBOO apstiprina, ka norādītie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi preču piegādes nodrošināšanas mērķiem. BUBOO uzņemas saistības nenodot šo informāciju trešajām personām, izņemot BUBOO partneriem, kuri faktiski nodrošina preču piegādi vai sniedz citus ar klienta pasūtījuma tiešu izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuras citas klienta privātās informācijas nodošana trešajām personām visos gadījumos iepriekš jāsaskaņo ar klientu. Iepriekšminētie personu datu nodošanas gadījumi trešajām personām drīkst notikt tikai Lietuvas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

3. Veicot reģistrāciju, kā arī izdarot pasūtījumu BUBOO interneta veikalā, klients uzņemas saistības savus piekļuves datus nenodot citām personām. Klients vienlaicīgi apstiprina, ka viņš ir pilngadīgs un viņam ir tiesības veikt pasūtījumu un izdarīt pirkumu BUBOO interneta veikalā. Gadījumā, ja klients savus pieejas datus ir nodevis tālāk, BUBOO neuzņemamas atbildību par sekām, kas radušās šīs darbības rezultātā.

4, Klients, iepazīstoties ar noteikumiem, apstiprina, ka ir informēts, ka pārlūkojot BUBOO interneta veikalu, viņa datorā tiks izmantotas sīkdatnes (faili, kas tiek atsūtīti no interneta servera).

5. BUBOO apstiprina, ka tiecas izmantot efektīvākās un progresīvākās tehnoloģijas klientu datu aizsardzības nodrošināšanai.


III. Pasūtījuma veikšanas kārtība un nosacījumi
1. Klients interneta veikala interneta vietnē izvēlas preces, pamatojoties uz izvēlētajām precēm, tiek noformēts pasūtījumu grozs.

2.Pēc pasūtījuma groza noformēšanas klientam nepieciešams ievadīt datus, kas ir būtiski pasūtījuma piegādes nodrošināšanai: klienta vārds; uzvārds; preču piegādes adrese; telefona numurs; citi piegādes nodrošināšanai būtiski dati. BUBOO apstiprina, ka norādītie dati tiks izmantoti tikai un vienīgi preču piegādes nodrošināšanas mērķiem, nepārkāpjot Lietuvas Republikas normatīvo aktu regulējumu personas datu aizsardzībai.

3. Tālāk klientam ir jāizvēlas viens no iespējamajiem BUBOO pirkumu apmaksas veidiem (vairāk par tiem - IV. noteikumu punktā).

4. Pēdējā pasūtījuma noformēšanas logā būs redzami visi klienta ievadītie dati. Pirms to apstiprināšanas klientam ir pienākums pārliecināties, ka visi norādītie dati un izvēlētie parametri ir pareizi, atbilstoši klienta vēlmēm. Klientam ir nodrošināta iespēja veikt kļūdaino datu labojumus pirms galējās pasūtījuma apstiprināšanas un pasūtījuma nosūtīšanas BUBOO. Arī pēc pasūtījuma apstiprināšanas, klientam tiek nodrošināta iespēja labot ievadītos personīgos datus, kas būtiski preču piegādes nodrošināšanai. Klientam netiek nodrošināta iespēja apstiprināt savu pasūtījumu līdz tam brīdim, kamēr klients veiks atzīmi, ka ir iepazinies un piekrīt BUBOO interneta veikala noteikumiem. Gadījumā, ja klients nav iepazinies ar interneta veikala noteikumiem pirms preču izvēles, klienta pienākums ir iepazīties ar tiem pirms pasūtījuma izdarīšanas, vienlaikus pārliecinoties par pasūtījumā norādīto datu pareizību.

5. Pēc tam, kad klients ir apstiprinājis pasūtījumu, tas tiek nosūtīts BUBOO. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu no tā brīža, kad tas tiek saņemts BUBOO. Ar šo faktu tiek pieņemts, ka starp klientu un BUBOO ir noslēgta vienošanās. Taču šī vienošanās var tikt uzskatīta par izpildāmu tikai no tā brīža, kad BUBOO no klienta izvēlētās bankas saņem apstiprinājumu par veiktu apmaksu par pasūtītajām precēm.

6.Pēc pasūtījuma apstiprināšanas no klienta puses, BUBOO sistēma uz klienta norādīto e-pastu atsūta automātisku e-pastu, kurā norādītas pasūtītās preces, kā arī klienta sniegtie dati.

7.Pēc apstiprinājuma saņemšanas no bankas, par to, ka no klienta ir saņemta apmaksa par precēm, klientam uz norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts informatīvs paziņojums. Par klienta un BUBOO vienošanās sākuma brīdi ir uzskatāms brīdis, kad no bankas tiek saņemts apmaksas apstiprinājums.

8. Klienta iesniegtais pasūtījums BUBOO datu bāzē tiek glabāts balstoties uz Lietuvas Republikā un Eiropas Savienībā spēkā esošo tiesību aktu prasībām, kas regulē šādu datu uzglabāšanas periodu.

9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka iesniedzot pasūtījumu, klients ir iepazinies un pilnībā piekrīt visiem BUBOO interneta veikala noteikumiem, kā arī piekrīt visiem citiem pasūtījumā norādītajiem nosacījumiem.

 

IV. Garantijas un preču cenu noteikšana.

1.Katras preces vispārējās īpašības ir norādītas pie katras preces BUBOO interneta veikalā. 
2. BUBOO norāda, bet klients apstiprina, ka ir iepazinies ar to, ka interneta veikalā norādītās preces pēc krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst reālajam preces izmēram, formai vai krāsai saistībā ar izmantojamā monitora tehniskajām īpatnībām. Tāpat arī preču iepakojuma forma un izskats var atšķirties no BUBOO interneta veikalā attēlotā.

3. Klients piekrīt, ka iesniedzot elektronisko pasūtījumu BUBOO interneta veikalā, klients apņemas maksāt cenu, kas norādīta pasūtījumā.

4.Visas cenas, kas norādītas interneta veikalā, ir galējās. Tās norādītas eiro un litos.

5. BUBOO pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem. Tajos gadījumos, kad klientam piegādātās preces neatbilst pasūtītajiem parametriem, klients apņemas vispirms nekavējoties telefoniski par to paziņot BUBOO, savukārt BUBOO apņemas veikt darbības, lai novērstu radušās neatbilstības, ja tādas radušās BUBOO vai viņa vārdā darbojošos trešo personu vainas dēļ. Nenovēršot iepriekšminētās neatbilstības saprātīgā, ar klientu saskaņotā termiņā, klientam ir tiesības aizstāvēt savas intereses Lietuvas Republikas Civilkodeksā paredzētajā kārtībā.

6. BUBOO saistības par precēm:

6.1. BUBOO apņemas piegādāt atbilstošas kvalitātes un pasūtījumā norādītajām prasībām atbilstošas preces.

6.2. BUBOO apņemas piegādāt klienta pasūtījumā norādīto preču daudzumu. BUBOO neuzņemas atbildību, ja klienta norādītais preču daudzums pasūtījumā BUBOO, klienta kļūdas dēļ, ir bijis norādīts neprecīzi.

6.3. BUBOO visos gadījumos piegādā klientam preču asortimentu, kas atbilst klienta pasūtījumā norādītajiem parametriem.

6.4. Tajos gadījumos, ja pasūtījumā ir pasūtīts preču komplekts, BUBOO apņemas piegādāt visas komplektā ietilpstošās preces.

6.5. Preces tiek piegādātas iepakojumā, atbilstoši to veidam, cenšoties, lai tās tiktu piemērotas lietošanai pēc paredzētā mērķa.V. Apmaksas kārtība un termiņš
 1. Klients par savām pasūtītajām precēm norēķinās vienā no BUBOO interneta veikalā norādītajiem veidiem: pirkuma apmaksas caur internetbanku (SEB, Swedbank); izmantojot PayPal sistēmu vai ar pārskaitījumu uz BUBOO bankas kontu.

2. Klients apņemas nekavējoties apmaksāt veikto pasūtījumu, pretējā gadījumā viņš zaudē tiesības izvirzīt pretenzijas par preču piegādes termiņa pārsniegšanu, jo klienta pasūtījuma formēšana izsūtīšanai tiek uzsākta tikai pēc tam, kad BUBOO saņem apstiprinājumu no bankas par apmaksas saņemšanu.VI. Preču atgriešana

1. Klientam tiek nodrošināta iespēja veikt saņemto preču maiņu uz analoģiskām citu izmēru, formas, krāsas, modeļa vai komplekta daļu precēm vai arī klientam ir iespēja atgriezt pārdevējam neiepatikušās preces.

2. Iepriekšējā punktā paredzētās tiesības klientam ir 14 dienu laikā, kopš dienas, kad klients ir saņēmis preces. Laika uzskaite sākas no tā brīža, kad klients vai cita viņa pilnvarota persona saņem pasūtījuma sūtījumu. Klients var izmantot 14 dienu atteikuma tiesības, ja klients nav apmierināts ar piegādātās preces izmēriem, formu, krāsu, modeli vai komplektāciju.

3. Preču maiņa un atgriešana ir iespējama tikai tad, ja maināmās vai atgriežamās preces atbilst sekojošām prasībām:

a) tās nav bijušas lietotas;

b) nav sabojātas;

c) ir saglabājušās preču lietošanas īpašības;

d) prece nav zaudējusi pārdošanai atbilstošu izskatu;

e) no precēm nav noņemtas oriģinālās etiķetes (t.sk. aizsargplēves u.tml.)

Iepakojuma izmaiņas, kas radušās, lai preci izņemtu aplūkošanai, nav uzskatāmas par būtisku bojājumu vai pārdošanai atbilstoša izskata zaudēšanu. Visos gadījumos preces pārdevējam jāatgriež oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot no precēm nenoņemtas BUBOO uzlīmes un BUBOO plombi. Atgriežot preci, klientam visos gadījumos ir jāiesniedz preču iegādes dokumenti.

4. Ir noteiktas preces, uz kuru maiņu vai atgriešanu klientam nav tiesību:

a) parfimērijas, kosmētikas un tualetes piederumi;

b) zīdaiņu apģērbs;

c) šūti vīriešu, zēnu, sieviešu un meiteņu apakškrekli, naktskrekli, pidžamas un tamlīdzīgi izstrādājumi;

d) krūšturi, korsetes un tamlīdzīgi izstrādājumi;

e) iespiestas grāmatas, reprodukcijas un citi poligrāfijas izstrādājumi;

f) zeķubikses, zeķes, pusgarās zeķes un tamlīdzīgi izstrādājumi;

g) rotaļlietas, spēles, izņemot sporta un makšķerēšanas piederumus.

5.Ja klients vēlas atgriezt preci, nepieciešams vispirms uzrakstīt e-pastu uz info@BUBOO.eu. Katrs gadījums tiks izskatīts individuāli.

6. Preces var tikt mainītas vai atgrieztas tikai tādā gadījumā, ja tās atbilst šīs sadaļas 3. Punktā paredzētajām prasībām.

7. Preču atgriešanas gadījumā, par preci samaksātā summa klientam tiek atgriezta ne vēlāk kā 14 dienu laikā, kopš BUBOO ir saņēmis atpakaļ atgriežamo preci. Piegādes izmaksas netiek atgrieztas.VII. Preču piegāde
1. Piegādes izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar AB „Lietuvos Paštas” izcenojumiem. Preču piegāde nav iespējama, ja BUBOO noliktavā nav pieejamas pasūtītās preces un klients ir bijis informēts par preču neesamību noliktavā. Vienlaikus klients piekrīt, ka izņēmuma un force major gadījumos, preču piegāde var kavēties sakarā ar neparedzētiem apstākļiem. Šādos gadījumos BUBOO apņemas nekavējoties sazināties ar klientu un apspriest preču piegādes jautājumus.

2. Pasūtot preces, klients apņemas norādīt pareizu preču saņemšanas vietu, kā arī personu, kura preci saņems.

3. Klients apņemas saņemt preci pats. Gadījumā, ja klients pats nevar / nav varējis saņemt preci, taču preces ir piegādātas uz norādīto adresi, balstītu uz klienta sniegto informāciju, klientam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret BUBOO par preču piegādi neatbilstošam saņēmējam.

4. Preces, kas pasūtītas BUBOO interneta veikalā, tiek piegādātas ar AB „Lietuvos Paštas”  starpniecību.

5. BUBOO neuzņemas nekādu atbildību par preču piegādes termiņa pārkāpumiem, ja preces klientam nevar tikt piegādātas vai tiek piegādātas ar kavēšanos klienta paša vainas dēļ vai arī tas saistīts ar no klienta atkarīgiem apstākļiem.

6. Klientam ir pienākums ar elektroniskā pasta starpniecību nekavējoties informēt BUBOO, ja tiek piegādāts sabojāts sūtījums, sūtījums ir samīcīts vai citādā veidā bojāts. Kā arī gadījumos, ja sūtījumā ir iekļautas nepasūtītas preces vai ir saņemts neatbilstošs preču daudzums, nepilnīgs preču komplekts vai ir saņemtas pasūtījumam neatbilstoša izmēra un citu parametru preces.


VIII. Citi noteikumi

1. Visa komunikācija ar BUBOO notiek elektroniski caur e-pastu: info@buboo.eu vai pa telefonu.
2. Vienošanās tiek slēgta un izpildīta angļu valodā. Komunikācija starp klientu un BUBOO notiek angļu un lietuviešu valodā.

3. Klientam ir tiesības pārtraukt vienošanos 7 dienu laikā pēc tās noslēgšanas. Šāda pārtraukšana neparedz nekādas papildus saistības, kā arī klientam ir tiesības nenorādīt pārtraukšanas iemeslus. 7 dienu termiņa uzskaites brīdis sākas ar to brīdi, kad pasūtītās preces ir piegādātas klientam.

4. Iepriekšējā punktā minētās tiesības klientam ir iespējams izmantot tikai tad, ja preces nav bojātas un to izskats nav izmainījies, ja preces nav lietotas. Iepakojuma izmaiņas, kas radušās to atverot, lai apskatītu preci, netiek uzskatīts par būtisku bojājumu.

5. Pēc informācijas saņemšanas par atteikšanos no pirkuma, BUBOO apņemas veikt visas nepieciešamās darbības nepārsniedzot 21 dienas termiņu, lai panāktu stāvokli kāds bija pirms vienošanās noslēgšanas.